Обновим систему

sudo apt update

Установим зависимости

sudo apt install software-properties-common ca-certificates lsb-release apt-transport-https

Добавим репу

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Обновим

sudo apt update

Установим нужные пакеты

sudo apt install php8.1 php8.1-gd php8.1-curl php8.1-mbstring php8.1-pgsql php8.1-mysql php8.1-common php8.1-cli php8.1-xml php8.1-opcache php8.1-ldap php8.1-intl php8.1-soap php8.1-imap php8.1-bcmath php8.1-bz2 php8.1-readline php8.1-gmp php8.1-zip php8.1-fpm

Можем проверить установленные php модули

php -m

Проверим статус сервиса

systemctl status php8.1-fpm

Проверим установленную версию

php -v

Не забудьте настроить конфигу под ваши нужды
/etc/php/8.1/fpm/php.ini

После редактирования конфига перезапустите php-fpm

sudo systemctl restart php8.1-fpm