Обновим систему

sudo apt update

Установим зависимости

sudo apt install software-properties-common ca-certificates lsb-release apt-transport-https

Добавим репу

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Обновим

sudo apt update

Установим нужные пакеты

sudo apt install php7.4 php7.4-gd php7.4-curl php7.4-mbstring php7.4-pgsql php7.4-mysql php7.4-common php7.4-cli php7.4-xml php7.4-opcache php7.4-ldap php7.4-intl php7.4-soap php7.4-imap php7.4-bcmath php7.4-bz2 php7.4-json php7.4-readline php7.4-zip php7.4-fpm

Можем проверить установленные php модули

php -m

Проверим статус сервиса

systemctl status php7.4-fpm

Проверим установленную версию

php -v

 

Не забудьте настроить конфигу под ваши нужды
/etc/php/7.4/fpm/php.ini

После редактирования конфига перезапустите php-fpm

sudo systemctl restart php7.4-fpm